Česky English

 

VNITŘNÍ ŘÁD 
DOMOV MLÁDEŽE
Přemyslova 592
289 22 Lysá nad Labem

Článek I
Ubytovaní žáci mají právo

 1. Používat přidělenou místnost s příslušenstvím.
 2. Využívat veškerého zařízení DM pro ně určeného.
 3. Podílet se na organizaci výchovné, kulturní, společenské a sportovní činnosti.
 4. Zúčastňovat se zájmové činnosti a výchovných akcí pořádaných nebo doporučených DM.
 5. Požadovat základní vybavení přiděleného pokoje a výměnu ložního prádla.
 6. Podávat návrhy a připomínky ke všem otázkám života v DM prostřednictvím domovní rady.
 7. Na vyjádření vlastních názorů ve věcech, které se jich týkají. Svůj názor musí vyjádřit přiměřenou formou, která odpovídá zásadám slušnosti.
 8. Na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím, nedbalým zacházením, před sociálně patologickými jevy.
 9. Přijímat návštěvy v době mimo studijní a noční klid (rodiče v DM, ostatní mimo budovu).
 10. Používat se souhlasem vychovatelky vlastní notebook a WIFI síť DM s ohledem na studijní a noční klid.

 Článek II
Ubytovaní žáci jsou povinni

 1. Dodržovat ustanovení vnitřního řádu DM a řídit se pokyny pracovníků DM.
 2. Zachovávat pravidla mezilidských vztahů, slušně vystupovat na veřejnosti, respektovat práva spolubydlících. Krádež se trestá okamžitým vyloučením z DM. Vychovatelky neručí za ztrátu peněz a cenných předmětů, pokud jim nebyly dány do úschovy.
 3. Udržovat pořádek a čistotu v osobních věcech, pokoji i příslušenství, v celém objektu DM. Hlásit vychovatelce okamžitě jakékoliv zjištěné závady.
 4. Šetřit zařízení DM, energií, vodou, racionálně nakládat potravinami.
 5. Škody způsobené úmyslně nebo z nedbalosti, poškození nábytku, malby, výzdoby, včetně ztráty klíčů, uhradit v plném rozsahu (jednotlivec, výchovná skupina).
 6. Pomáhat spolubydlícím, zejména mladším, neprosazovat pouze své osobní zájmy.
 7. Při příjezdu do DM předložit bez vyzvání svůj průkaz vychovatelce, případně vrátným.
 8. Průkaz žáka DM udržovat v čistotě, předkládat k podpisu rodičům a dodržovat den (neděle, pondělí) a čas příchodu do DM.
 9. Odjíždět k rodičům každý pátek (resp. den před dnem, kdy se nevyučuje). Mimořádný odjezd povolí vychovatelka na písemnou nebo telefonickou žádost rodičů. Mimořádný odjezd dopoledne hlásí žák vedoucí DM.
 10. O mimořádnou vycházku požádat vychovatelku. Určenou dobu návratu je žák povinen  dodržet.  Příchod ohlásí vychovatelce.
 11. Mít vypnutý mobilní telefon v době od 22.00 – 6.00 hodin.
 12. Pokud zůstává v budově DM (pozdější začátek vyučování, návštěva lékaře atp.), nahlásit tuto skutečnost do 7.00 hod. vychovatelce.
 13. Zachovávat základní hygienická pravidla, dbát o svůj zevnějšek a vhodné oblečení.
 14. 1x týdně provádět se spolubydlícími velký úklid pokoje.
 15. Přezouvat se v místnosti k tomu určené do domácí obuvi.
 16. Ohlásit své onemocnění nebo úraz neprodleně vychovatelce a řídit se jejími pokyny. Nemocní žáci odcházejí k lékaři, který jim návštěvu potvrdí v omluvném listu. Tito žáci odjíždějí do domácího léčení. V DM není povolen delší pobyt nemocných žáků.
 17. Dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví svého i spolubydlících a protipožární předpisy, jejichž proškolení potvrdí žák podpisem. Dodržovat pravidla silničního provozu.
 18. Při podezření z požití alkoholu se podrobit dechové zkoušce na přítomnost uvedené látky. 

 Článek III
Ubytovaným žákům není dovoleno

 1. Kouření v DM a jeho okolí (i elektronických cigaret), požívání a přechovávání alkoholických nápojů, užívání zdraví škodlivých látek, hraní hazardních her.
 2. Používat vlastní elektrické spotřebiče – kulma, žehlička, varná konvice, toustovač.
 3. Přechovávat všechny typy střelných zbraní a nábojů, chemikálií a výbušnin, provádět
 4. chemické pokusy, manipulovat s otevřeným ohněm.
 5. Provádět zásahy do elektrických zařízení, ústředního topení, inventáře.
 6. Přechovávat jízdní kola a motorová vozidla v prostorách DM.
 7. Svévolně přemisťovat inventář pokojů.
 8. Přechovávat cenné předměty a vyšší částky peněz.
 9. Opustit město Lysá nad Labem bez vědomí vychovatelky.
 10. Navštěvovat veřejná pohostinství a obdobná zařízení.
 11. Vyklánět se a pokřikovat z oken DM.
 12. V osobním volnu provozovat činnosti ohrožující jejich zdraví a život.
 13. Navštěvovat bez vědomí vychovatelky soukromé byty.
 14. Přechovávat v DM zvířata jakéhokoliv druhu.
 15. Pořizovat kopie klíčů od pokojů.
 16. Uzamykat pokoje v době jejich přítomnosti v nich.
 17. Lepit nebo přibíjet výzdobu na nábytek nebo stěny. Výzdobu lze umístit pouze na vlastní

nástěnku upevněnou po dohodě s vychovatelkou

 1. Vzájemné navštěvování chlapců a dívek na pokojích.
 2. Jakékoliv projevy snižování lidské důstojnosti, šikana, omezování osobní svobody, fyzické napadání, projevy rasové nesnášenlivosti a týrání spolubydlících.

 Článek IV
Výchovná opatření 

 1. Za vzorné chování, za vzorné plnění povinností, za významný projev aktivity, za statečný čin nebo mimořádné zásluhy ve prospěch kolektivu může být žáku udělena pochvala nebo jiné ocenění:
  -          mimořádná vycházka
  -          ústní pochvala vychovatelky před výchovnou skupinou
  -          písemná pochvala vychovatelky nebo vedoucí DM
  -          jiné ocenění (např. věcná odměna) udělená ředitelkou školy
 2. Proviní-li se žák proti vnitřnímu řádu DM, mohou se mu podle závažnosti provinění uložit některá z těchto výchovných opatření:
  -          omezení vycházek do odvolání
  -          napomenutí vychovatelky
  -          důtka udělená vedoucí domova mládeže
  -          podmíněné ukončení ubytování v domově se zkušební lhůtou
  -          ukončení ubytování v DM

Článek V
Další ustanovení 

 1. Na umístění v DM nemá žák právní nárok. Ubytování se poskytuje na celou dobu trvání školního roku
 2. Z DM během školního roku se propouštějí žáci:
  a)      požádají-li o to písemně na předepsaném tiskopise jejich zákonní zástupci.
  b)      přestane-li být žákem školy nebo bylo-li mu povoleno přerušení studia
  c)      bylo-li žákovi uloženo výchovné opatření
 3. Příjezd do DM je vždy v neděli mezi 18.00 – 21.00 hod. Po příjezdu do Lysé n.L. nemají žáci nárok na vycházku a jsou povinni dostavit se bezodkladně do DM. Výjimečný pondělní příjezd povoluje na základě písemné žádosti zákonných zástupců vedoucí DM.

Pondělní příjezd musí být včasný tak, aby žák nezmeškal začátek výuky.

 1. Do školy chodí žáci ve vhodném oděvu a obuvi.
 2. Všichni žáci, kteří plní vzorně své povinnosti, mají dobrý prospěch, vzorné chování a jsou aktivní v mimoškolní činnosti, mají každý den podle denního režimu nárok na vycházku. Během vycházky se nesmějí vzdálit z Lysé nad Labem. Výchovní pracovníci mohou omezit nárok na vycházku při špatné studijní morálce, při zneužití vycházek, při překročení doby určené k vycházce bez závažných důvodů, při porušení vnitřního řádu DM.
 3. Koupání ve volné přírodě bez dozoru pedagogických pracovníků není dovoleno.
 4. Každý žák je povinen udržovat všechny své věci ve vzorném pořádku. Ložnice si žáci uklízejí sami: upravit lůžko, zamést a umýt podlahu, srovnat věci ve skříni, uklidit vše ze stolů a židlí, srovnat věci na policích. Hlavní úklid se provádí 1x týdně.
 5. Nejvyšším žákovským orgánem DM je samospráva, která pomáhá řešit všechny problémy DM a organizovat mimoškolní činnost.
 6. Pro ubytované žáky je zajištěno stravování ve školní restauraci Scolarest. Strava se podává 3x denně.
 7. Žákům se nedoporučuje při cestě do DM či z DM používat autostopu.

 Článek VI 
Úplata za ubytování

Pro žáky ubytované v Domově mládeže Střední školy oděvního a grafického designu v Přemyslově ulici č.p. 592 v Lysé nad Labem v souladu s § 123, odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb. a dle vyhlášky 108/2005 Sb. stanovila ředitelka školy  od 1.9.2013 poplatek za ubytování ve výši 1 200,00 Kč. měsíčně.

Tato částka musí být uhrazena vždy do 15. dne v měsíci. Úplata za ubytování v DM se nesnižuje, i když student není ubytován po všechny dny v měsíci.

(Směrnice ředitelky SŠ OGD ke stanovení poplatku za ubytování v domově mládeže, ze dne 1.2.2013)

 Článek VII
Závěrečná ustanovení
 

 1. Součástí vnitřního řádu je režim dne a předpisy na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků.
 2. Plnoletí žáci jsou povinni dodržovat vnitřní řád v plné míře.
 3. Znalost vnitřního řádu je povinností každého žáka a žák je povinen se jím důsledně řídit.
 4. Neznalost vnitřního řádu v žádném případě žáka neomlouvá.
 5. DM bude spolupracovat s rodiči a školou i po dosažení žákovy plnoletosti.
 6. Žák stvrzuje svým podpisem, že byl seznámen s textem Vnitřního řádu a zavazuje se, že bude řád DM dodržovat.
 7. Tento vnitřní řád je platný pro školní rok 2014 - 2015.

  

V Lysé nad Labem dne:  22. 8. 2014                                             Ing. Bc. Irena Mázlová                                                                                                              ředitelka školy

                                                                                                              

 Projednáno pedagogickou radou SŠ OGD Lysá nad Labem dne:  25. 8. 2014

Plán akcí

 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5